Визия за 2016 година

                Дейност eTwinning в България през 2016 година

Дейност eTwinning стартира на европейско ниво през 2005 година, в изпълнение на поръчението на Европейската комисия да бъде създаден инструмент за взаимодействие и комуникация между европейските училища, учители и ученици. Днес, 10 години по-късно, eTwinning е най-голямата електронна платформа за съвместна работа между учителите в Европа. Нещо повече – по модела на eTwinning през последната година бяха създадени европейската електронна платформа за сектор Образование за възрастни – EPALE, както и някои от инструментите на платформата School Education Gateway, предназначена да бъде единна стартова точка за всички теми и сфери, обвързани със сектор Училищно образование.

            Всички тези характеристики на дейността създават в нейно лице една прекрасна и незаменима възможност за българското училище като цяло – учителите и директорите на детски градини, начални училища, средни общообразователни училища и професионални гимназии, включително и библиотекарите, и педагогическите съветници в училищата – всички, които са педагогически персонал. Отварянето на вратата към eTwinning е истинско откритие за българските учители, когато организираме обучения за начинаещи и ги срещаме с нея за първи път – всички те споделят, че работата по проектите eTwinning ги мотивира, подкрепя ги в трудната им професия и ги кара да откриват нейните положителни страни. Поради това една от основните цели, които eTwinning България си поставя за 2016 година, е запознаването на повече учители с платформата, привличането им към работата по eTwinning проектите, както и повишаването на качеството на eTwinning проектите. В тази своя цел нашият екип има реални постижения – всяка година броят на регистрираните в платформата учители нараства и сравнителните европейски таблици, разработвани от Централното звено за координация в Брюксел, ни поставят, макар че сме малка държава, най-често в средата на графиките, често изпреварвайки дори държави като Обединеното кралство, Белгия, Румъния и др. Видимо се повишава и качеството на eTwinning проектите с национално участие.

            Не е без значение и, от друга страна, показателен е и фактът, че учителите, както и проектите eTwinning, работят без финансиране. И въпреки това налице е достатъчно мотивация, ежедневно се стартират нови проекти с участието на български учители, тръгват нови теми, които обединяват нашите учители с модерното електронно европейско семейство. Затова сме предвидили през годината още много нови обучения и за начинаещи,  и за напреднали – както на място, така и WEBEX, а също и т.нар. „Blended events“, представляващи комбинирано обучение на място с продължаващо след това WEBEX обучение.

От друга страна, една от най-значимите характеристики на eTwinning е неговата модерност, принадлежност към съвременните методи на работа и  комуникация. Тази страна на дейността определя друга значима цел на eTwinning България – стартирали успешно през 2014 година, развити в значителна степен през 2015, електронните WEBEX обучения ще продължат да бъдат значим приоритет в нашата работа и вбъдеще. Благодарение на тях учителите се запознават отблизо с възможностите на електронното и дистанционното обучение – участват в такива обучения, организирани от нас, Националното звено, или от Централното звено, работят в групи и дори придобиват куража да стартират собствени обучения по теми, за които благодарение на eTwinning са получили квалификация (както например тази година учител от Казанлък и учител от Благоевград, след обучения FUTURE Lab в Брюксел, на които бяха изпратени от нас). Затова и в работната ни програма за 2016 година включваме нови WEBEX обучения, които освен че са много полезни, са и едно практично решение, защото спестяват време и пътувания и на обучителите, и на обучаемите.

Така се очертава и друга значима цел на eTwinning България – участието на български учители във възможно по-голям брой обучения на европейско ниво. Когато кандидатстват за такива обучения, учителите поемат ангажимента след връщането си да запознаят с наученото своите колеги и да разпространяват резултатите на местно и регионално ниво винаги, когато е възможно. Този тип работа ги учи на важен за европейските образователни програми принцип – принципът на споделяне на добрите резултати, на разпространение на добрите практики, както и на взаимодействие, взаимопомощ, съвместност – качества, които са незаменими за изграждането на екипи и работата по тематични групи. Всичко това директно се отразява върху уменията на учителите, с които те участват в „Еразъм+“ проектите и постигат високи резултати за своите училища.

Друга значима наша цел е съвместното промотиране на дейност eTwinning и Програма „Еразъм+“ – тази цел кореспондира с целите на Ключова дейност 1 и Ключова дейност 2 на Програмата и не напразно от стартирането на новата програма, дейност eTwinning, която по-рано беше съпътстваща дейност на програма „Коменски“, сега е част от програма „Еразъм+“ и дори поставя това съвместно промотиране на „Еразъм+“ и eTwinning като една от значимите задачи пред Националните звена. В този контекст всяко обучение на място по дейност eTwinning и през настоящата година, както досега, ще започва с презентация на представител на Националното звено на тема „eTwinning в рамките на Програма „Еразъм+“. А като отделен модул темата ще бъде включвана и в програмата на WEBEX обученията. Освен това при информационните събития по „Еразъм+“, които провеждаме, при представяне на формуляра за кандидатстване за Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“ обръщаме специално внимание на секцията „eTwinning“, където от кандидатите се изисква да посочат по какъв начин ще интегрират eTwinning в работата преди, по време и след приключването на проекта „Еразъм+“, за който кандидатстват.

eTwinning има капацитета успешно да си взаимодейства и с дейност ECVET, преди всичко чрез групата на професионалните гимназии, които биха могли да разработват съвместни eTwinning проекти със свои колеги от други страни, като засягат въпросите на професионалното образование и европейската квалификационна рамка в сферата на професионалното образование. По отношение на Евродеск възможностите за взаимодействие с eTwinning се състоят в това отделни Евродеск точки, намиращи се в училища, да бъдат поканени да се заемат с организирането на обучения или трениниги на място и по време на обучението да бъдат представени двете дейности.

Друга значима наша цел е повишаване на професионалната квалификация на българските учители. Като форма на професионално признание е инициираната от Националното звено нова Годишна eTwinning награда с названието „Пейо Яворов“, насочена към проекти, насърчаващи четенето. За първи  път наградата ще бъде връчена на Годишната  eTwinning конференция през 2016 година. Продължаващата професионална квалификация на учителите осъществяваме чрез различен тип обучения – на национално ниво чрез посочените по-горе обучения на място, WEBEX обучения и комбинирани обучения, а също и чрез участието в провежданите през eTwinning платформата обучителни събития тип Learning events, предвидения и за настоящата година вече Трети национален eTwinning семинар за професионално развитие, както и много други събития. Значима наша цел през 2016 година е и провеждането на Международен семинар за професионално развитие. Предвидили сме го в началото на месец юли и ще бъде на тема „Изкуството и културата в eTwinning проектите“. Форма на професионална квалификация представляват също и събитията за разпространение на резултатите – като Еко лагера, посветен на тематичната европейска година; предстоящата Пета национална конференция „Насърчаване на четенето“; Националният семинар за професионално развитие, Валоризационната конференция и др., чиято цел е споделянето на добри практики и обмяната на натрупан педагогически опит.

Разбира се, всички тези цели на Националното звено са обединени от една по-голяма и не винаги назовавана, но определено най-важна цел – училището да бъде привлекателно за младите хора. Чрез професионалната квалификация на учителите, чрез изградените екипи и чрез качествата, които развива у децата, eTwinning работи за предотвратяване на ранното отпадане от училище, за изграждане на увереност, за създаване у децата на умения и компетенции, значими за цялостното им личностно израстване – умения за комуникация на майчин и на чужд език, за развиване на математическите, социалните, междукултурните и дигиталните им компетенции. С всички тези свои характеристики eTwinning изгражда училището на бъдещето.