Европейски eTwinning Семинари

Европейските eTwinning семинари и семинарите за професионално развитие (Professional development workshop – PDW) по дейност eTwinning се организират от Националните звена за координация по дейността в различни европейски страни. Целта на провеждането на подобни събития е създаването на контакти, които да прераснат в сътрудничество, както и разработването на идеи за проекти по конкретната тема, които да бъдат реализирани в eTwinning платформата с активното използване на информационните и комуникационни технологии.

Семинарите са насочени към професионалното развитие, чрез запознаване със съвременни технологии и педагогически методи. Традиционно, част от програмата на семинарите от този тип включва представяне на съвременни образователни софтуеърни продукти, работа с он-лайн инструменти за международно сътрудничество, приложение на Web 2.0 инструменти в учебния процес, или просто презентиране на добри практики, създадени в рамките на друга европейска образователна система.

Всеки Семинар за професионално развитие включва и време, в което учители от цяла Европа имат възможност да общуват помежду си, обсъждайки идеи за съвместна работа и eTwinning проекти. Работният език на семинарите обикновено е английски, но ежегодно се организират и семинари, водени на друг разпространен европейски език – френски, немски или испански. Културната програма – неизменна част от семинарите – дава възможност за опознаване културата и бита на приемащата страна.

Участието в подобни събития се финансира от Националното звено за координация по дейност eTwinning на страната, от която е участникът. Конкретният избор на учители се извършва от съответното звено за координация по приети от него критерии, най-често чрез обявяване на национален конкурс. Много често финансиране на подобно участие се предоставя като награда на определен учител, спечелил обявен национален eTwinning конкурс, или за особен принос към eTwinning и популяризацията на дейността. Участието във всеки семинар се удостоверява чрез връчване на международен сертификат за участие, издаден от името на страната домакин

 
 

Повече информация

Подробна информация за всеки отделен семинар - актуална дата, място на провеждане и тема, можете да получите на европейския eTwinning портал и в секция "Новини" на нашия уебсайт.