Обратно към ЦРЧР

Обучение на тема „eTwinning в рамките на Програма „Еразъм+“ – 30 ноември и 1 декември 2022 г.

1
Dec
'22
дек. 3, 2022

Уважаеми колеги,

На 30 ноември и 1 декември 2022 г. се проведе онлайн семинар на тема „eTwinning в рамките на Програма „Еразъм+“ – възможности за реализиране на свързаност, сътрудничество и професионално развитие“. Събитието бе организирано от ЦРЧР в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност еТwinning, съвместно с мрежата на българските еТwinning посланици.

Семинарът бе насочен към работещите в регионалните управления на образованието (РУО) и нови директори във всички сфери на предучилищното и училищното образование. Включиха се 85 участници.

Презентатори на събитието бяха еТwinning посланиците доц. д-р Теодора Вълова, Гергана Петрова и Деяна Пейкова. Целта на събитието бе да се формира представа за потенциала на електронната платформа еТwinning да подпомага сътрудничеството, съвместната работа и обмена на добри практики. Дългосрочната перспектива е РУО и директорите на училища и детски градини в страната да насърчават работата в сигурно и многоезично електронно пространство, в което учителите да усъвършенстват уменията да прилагат творчески ИКТ в преподавателските си практики.

По време на събитието беше представено мястото на платформата еТwinning в Програма „Еразъм+“. Подчертани бяха големите възможности, които дейността предоставя на европейските ученици и учители от различни страни да общува, като използват информационните и комуникационни технологии в училище. Акцентирано беше върху интегрирането на проектните дейности (Erasmus+ и eТwinning) в учебната програма. Значително внимание в отделните презентации беше отделено на виртуалните учебни платформи в подкрепа на обучението и ученето, медийната дидактика в е-обучението, приложението на STEM методите за преподаване, онлайн безопасността в еTwinning и Еразъм+. В рамките на събитието бе споделен добър опит в проектната работа.

ЦРЧР и екипът, организатор на събитието, изразява своята благодарност на специалните гости презентатори на семинара: Таня Илиева, директор на ОУ „Валери Петров“, гр. Плевен, Радка Матанова, Соня Цветкова, Биляна Дерлипанска и  Заприна Глушкова.

Екипът на eTwinning България