Обратно към ЦРЧР

Онлайн обучение „Многоезичието в контекста на глобализацията и съвременните миграционни процеси“, 7.12.2023г.

7
Dec
'23
дек. 8, 2023

На 7 декември 2023 г. от 18 до 21 часа се проведе онлайн обучение на тема „Многоезичието в контекста на глобализацията и съвременните миграционни процеси“. Семинарът бе организиран от Националното звено за координация по дейност еТwinning и мрежата на българските еТwinning посланици. В събитието взеха участие 60 преподаватели и студенти по педагогика. Обучители бяха еТwinning посланиците доц.д-р Теодора Вълова, д-р Ирена Райкова и Светлана Върбанова.

Многобройните миграционни процеси през последните години, породени от икономически кризи и военни конфликти, както и глобализиращите се икономика и пазар на труда изискват владеене на няколко чужди езика и поставят чуждоезиковото обучение пред редица предизвикателства. Тематичното обучение с фокус върху тази тема и върху езиковото и културно многообразие бе организирано в два модула. След встъпителна презентация, в която бяха представени теоретични аспекти на мултилингвизма и многобройни примери за езиково многообразие и успешни практики в чуждоезиковото обучение, лекторите се фокусираха върху темата „Многоезичната класна стая“ в контекста на Европейската комисия. Те споделиха професионален опит от обучение на чуждестранни студенти и представиха свои практики за преподаване на чужди езици в интернационални групи в различни европейски страни. Специално внимание бе отделено на инициативата „Европейски езиков знак“, като бяха посочени многобройни приложими в практиката примери за премирани дейности за поощряване на многоезичието. Бяха представени и два международни проекта за насърчаване на мултилингвизма, единият от които е пряко свързан със съхраняване на литературното наследство на българския поет Георги Рупчев. В следващи презентации лекторите акцентираха върху културологичните аспекти на работата с художествени текстове при усвояването на чужд език и върху успешни еТwinning проекти в подкрепа на мултилингвизма. Обучението бе посрещнато с голям интерес от аудиторията. То имаше за цел и повишаване на личната мотивация за себеусъвършенстване на българските учители.

Програма на обучението: https://shorturl.at/aAJQ5