Обратно към ЦРЧР

Какво е eTwinning?

Дейност eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за  това портал – https://www.etwinning.net.

През периода 2007 – 2013 година дейността беше част от секторна програма „Коменски“ и съответно от Програмата на Европейската комисия за образование и обучение „Учене през целия живот”. През този период, eTwinning, стартирала като виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни, се разви до най-голямата социална мрежа за учители и същевременно надеждна база данни за проекти и партньорства по финансиращи европейски сеекторни програми като „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“.

От началото на 2014 година eTwinning става част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+” (2014 – 2020). По примера на eTwinning бяха разработени други платформи за комуникация между институциите, работещи по европейски проекти – например платформата EPALE, която стартира през есента на 2014г., а по-късно и School education Gateway като единна изходна точка за всички, които работят в сектор Училищно образование и се интересуват от него.

В новата Програма „Еразъм+“ (2021-2027), дейност eTwinning е тясно обвързана със същността на Програмата и нейната значимост става все по-голяма.

За управлението на дейността съществува Централно звено за координация (CSS) в Брюксел, Белгия (към Европейската комисия), и координирани от него Национални звена за координация (NSO) във всяка държава, работеща по дейността. Платформата eTwinning дава възможност на учителите да се регистрират свободно в eTwinning портала и да започнат да използват неговите педагогически и комуникационни ресурси. Чрез инструментите на портала те имат възможност  да работят по съвместни виртуални партньорства. eTwinning предлага лесна за употреба платформа, съдържаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В проектите могат да участват държавни, общински и частни детски градини, начални, основни и средни училища, както и Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със специфични образователни потребности.

eTwinning проектите могат да бъдат европейски, национални или вътреучилищни (intraschool projects). Те биват стартирани от двама учители и се осъществяват от тях и техни колеги учители, училищни екипи или отделни методически обединения, библиотекари и ученици. Сътрудничеството може да се реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплини.

Повече за самата платформа можете да видите нейната уебстраница:

http://www.etwinning.net