Обратно към ЦРЧР

Семинар на тема „Палитра за личностно развитие“, 16-17.03.2022г.

17
Mar
'22
мар. 17, 2022

В периода 16 – 17 март 2022 г. се проведе онлайн семинар на тема „Палитра за личностно развитие“. Събитието бе организирано от ЦРЧР в ролята му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност еТwinning, съвместно с мрежата на българските еТwinning посланици.

Семинарът бе ориeнтиран към работещите в сферата на предучилищното и училищното образование (учители, психолози, логопеди, библиотекари, педагогически съветници, експерти от РУО и др.) Включиха се 123 участници.

Събитието беше насочено към развитие на личностните качества, умения и характеристики – една от основните цели на дейностите, осъществявани в Програма „Еразъм+“ и в дейност eTwinning. Целта на събитието бе да се формира положително отношение към себеразвитието като процес, продължаващ през целия живот, и да се повиши личната мотивация на участниците за самоусъвършенстване.

Семинарът бе открит от Милена Караангова, главен експерт в ЦРЧР и педагогически мениджър на еТwinning България. Изяснена беше взаимовръзката между ключовите компетентности и меките умения като пряко свързани с личностното развитие и с успешната реализация на индивида в съвременното мултикултурно общество. Показани бяха възможните области на личностно развитие, включващи постигане на цели както в личен, така и в професионален план.

По време на работните сесии бяха представени съвременни методи, похвати, програми и инструменти, подкрепящи личностното развитие и възможностите за приложението им в сферата на образованието и в личния живот на участниците. Предоставени бяха насоки и техники за поддържане на психо-физическото здраве на работещите в сферата на образованието.

Презентатори на събитието бяха еТwinning посланиците доц. д-р Теодора Вълова, Светлана Върбанова и Ирена Райкова.

ЦРЧР и екипът, организатор на събитието, изразява своята благодарност на специалните гости на семинара: г-жа Весела Панчева, директор на СУ „Димитър Талев“, гр. Добрич, и г-жа Каролине Фогт, лайф и бизнес коуч, Сион, Швейцария.