Обратно към ЦРЧР

Какво е eTwinning?

Дейност eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за  това портал – https://www.etwinning.net.

През периода 2007 – 2013 година дейността е част от секторна програма „Коменски“ и съответно от Програмата на Европейската комисия за образование и обучение „Учене през целия живот”. През този период, eTwinning, стартирала като виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни, се развива до най-голямата социална мрежа за учители и същевременно надеждна база данни за проекти и партньорства по финансиращи програми като „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“.

От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”. По примера на платформата eTwinning в момента се разработват други платформи за комуникация между институциите, работещи по европейски проекти – например платформата ERALE, която предстои да стартира през есента на 2014.

За управлението на дейността съществува Централно звено за координация (CSS) в Брюксел, Белгия (към Европейската комисия), и координирани от него Национални звена за координация (NSS) във всяка държава членка на дейността.eTwinning дава възможност всеки учител да се регистрира свободно в eTwinning портала и да започне да използва неговите педагогически и комуникационни ресурси. Чрез инструментите на портала учителите имат възможност  да работят по съвместни виртуални партньорства.eTwinning предлага лесна за употреба платформа, съдържаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В проектите могат да участват държавни, общински и частни детски градини, начални, основни и средни училища, както и Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със специфични образователни потребности. Проектите в рамките на eTwinning се осъществяват от двама или повече учители, училищни екипи или отделни методически обединения, библиотекари и ученици. Сътрудничеството може да се реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплини.

Към eTwinning портала: http://www.etwinning.net